Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές - ΕΤΕΠ - ΦΕΚ2221/30-07-12

There are no translations available.

Έγκριση τετρακοοσίων  σαράντα !!!! (440) ΕΤΕΠ (Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές) με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Τεχνικά Έργα.

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο σχετικό  ΦΕΚ2221/30-07-2012 :

Για έργα των οποίων η διακήρυξη δημοπράτησης ή η απόφαση ανάθεσης θα αποσταλεί για δημοσίευση ή θα υπογραφεί αντίστοιχα μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης εφαρμόζονται υποχρεωτικά οι εγκρινόμενες με την παρούσα Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ).

  • Όσα από τα εθνικά κανονιστικά κείμενα αντίκεινται στις εγκρινόμενες με την παρούσα Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ), παύουν να ισχύουν από την ημερομηνία εφαρμογής των ΕΤΕΠ.
  • Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει μετά την παρέλευση δύο μηνών από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 Παρακάτω μπορείτε να κατεβάσετε τις βασικές ΕΤΕΠ για έργα οδοποιίας. Την λίστα όλων των ΕΤΕΠ μπορείτε να την βρείτε ΕΔΩ

Κατεβάστε και τις 440 ΕΤΕΠ

ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ
ΕΤΕΠ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ          

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-11-01:2009  

Ασφαλτική προεπάλειψη / Asphalt pre-coating

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-11-04:2009

Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου / Hot mixed dense graded asphalt concrete layers

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-12-01:2009

Αντιολισθηρή στρώση ασφαλτικού σκυροδέματος / Skid resistant asphalt concrete wearing course

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-12-04:2009

Αντιολισθηρή στρώση από ασφαλτική σκυρομαστίχη / Skid resistant asphalt slurry wearing course

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-14-00:2009

Απόξεση (φρεζάρισμα) ασφαλτικού σκυροδέματος / Milling of asphalt concrete pavements

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-16-00:2009

Ανακατασκευή στρώσεων οδοστρώματος με βαθειά ψυχρή ανακύκλωση και προσθήκη αφρώδους άσφαλτου (foam asphalt)

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-18-01:2009

Ασφαλτική επάλειψη προστασίας σταθεροποιημένων στρώσεων οδοστρώματος / emulsion coating

 

ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ
ΕΤΕΠ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ          

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-01-00:2009

Στρώση έδρασης οδοστρώματος από ασύνδετα εδαφικά υλικά / Subgrade layer with unbound soil

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-03-00:2009

Στρώσεις οδοστρώματος από ασύνδετα αδρανή υλικά / Road pavement layers with unbound aggregates

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-05-01:2009

Στρώσεις οδοστρώματος από τσιμεντόδετο αμμοχάλικο (ΚΘΑ) / Pavement layers with Cement boundede aggregates

 

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ
ΕΤΕΠ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ          

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-01-02-00:2009

Αφαίρεση επιφανειακού στρώματος εδαφικού υλικού / Removal of the top layer of the soil

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-02-01-00:2009

Γενικές εκσκαφές οδοποιίας και υδραυλικών έργων / General excavations for Road

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-03-00-00:2009

Γενικές εκσκαφές κτιριακών έργων / General excavations for Buildings

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-04-00-00:2009

Εκσκαφές Θεμελίων Τεχνικών Έργων / Excavations for foundation works

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-05-00-00:2009

Διαχείριση υλικών από εκσκαφές και αξιοποίηση αποθεσιοθαλάμων / Management of excavation materials and dumping sites

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-06-00-00:2009

Ανάπτυξη - Εκμετάλλευση Λατομείων και Δανειοθαλάμων / Quarry sites and borrow areas development & exploitation

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-07-01-00:2009

Κατασκευή επιχωμάτων με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών ή δανειοθαλάμων / Construction of embankments

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-07-02-00:2009

Επανεπιχώσεις σκαμμάτων θεμελίων τεχνικών έργων / Refill of excavations for foundation works

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-07-03-00:2009

Μεταβατικά επιχώματα / Transition embankmentsΜεταβατικά επιχώματα / Transition embankments

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-07-04-00:2009

Οπλισμένα επιχώματα / Reinforced embankments

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-07-05-00:2009

Επένδυση πρανών - πλήρωση νησίδων με φυτική γη / Lining of road embankment slopes with horticultural soil

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-07-06-00:2009

Λιθορριπές προστασίας πρανών οδικών έργων / Rip-rap for road slope protection

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-08-00-00:2009

Αντιμετώπιση δικτύων ΟΚΩ κατά τις εκσκαφές / Dealing with public networks during excavation works

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-09-01-00:2009

Εξυγιάνσεις και σταθεροποιήσεις εδαφών με εφαρμογή υδράσβεστου, κονιών, τσιμέντου,τέφρας / Soil improvement

 

ΚΤΙΡΙΑΚΑ
ΕΤΕΠ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ          

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-02-01-00:2009

Λιθόκτιστοι τοίχοι / Natural stone masonry

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-02-02-00:2009

Τοίχοι από οπτόπλινθους / Clay bricks masonry

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-03-01-00:2009

Επιχρίσματα με κονιάματα που παρασκευάζονται επί τόπου / Coatings using in-situ mortars

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-04-05-00:2009

Σφράγιση αρμών κτιρίων / Sealing of building joints

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-03-00:2009

Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους / Natural stone paving

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-07-04-00:2009

Επένδυση τοίχων με πλάκες μαρμάρου, γρανίτη και φυσικών λίθων / Cladding with marble, granite and natural stones

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-02-02-00:2009

Πλακοστρώσεις - Λιθοστρώσεις πεζοδρομίων και πλατειών / Paving slabs and cobblestones for pedestrian areas

 

 

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
ΕΤΕΠ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ          

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00:2009

Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος / Concrete production and transport

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-02-00:2009

Διάστρωση σκυροδέματος / Concrete casting

ELOT TP 1501-01-01-03-00:2009

Συντήρηση σκυροδέματος / Concrete curing

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-04-00:2009

Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος / Work site concrete batching plants

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-05-00:2009

Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος / Vibratory concrete compaction

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-06-00:2009

Αυτοσυμπυκνούμενο σκυρόδεμα / Self compacting concrete

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-07-00:2009

Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών / Mass concrete

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-02-01-00:2009

Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος / Steel reinforcement for concrete

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-06-01-01-00:2009

Δάπεδα αεροδρομίων από σκυρόδεμα / Airport runways made of concrete

 

  

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΕΤΕΠ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ          

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-11-01-01-00:2009

Πάσσαλοι δι' εκσκαφής (έγχυτοι) / Bored, in situ cast concrete piles

 

 

 

 

 

 

 


 


 

 

 


 

 

A.10 filter cake: thin paste like deposit formed by bentonite particles aggregating as water drains from the suspension to the ground through the edge walls of the excavation during its progress. This filter cake allows the bentonite suspension pressure to be maintained above the ground water pressure such that the excavation edge walls remain stable.